Tõlkeabiprogrammi Trados Studio ostmisel saate tasuta kaasa programmi MultiTerm (saadaval ka eraldi). Kahjuks ei kasuta paljud tõlkijad MultiTermi pärast selle installimist enam kunagi, kui just klient seda ei nõua.

Kuid mõelge sellele, kui palju aega te kulutate erialaste tekstide tõlkimisel terminite otsimisele! Väga sageli tuleb teksti tõlkimisel (eriti kui valdkond ei ole veel täielikult tuttav) otsida termineid Excelis koostatud terminibaasidest, milles terminid ei pruugi isegi tähestiku järjekorras olla.

Kas poleks suurepärane, kui kõik tõlgitava teksti terminid oleksid kohe teie ees?

Programm MultiTerm ongi selleks mõeldud. Paljusid võib heidutada MultiTermi keeruline kasutussüsteem. Selles artiklis kirjeldatakse lihtsalt ja loogiliselt, kuidas terminibaase luua ja kasutada. Kui see kord selgeks saab, säästate palju aega terminite otsimise arvelt. Tegelikult ei pea te termineid enam otsimagi.

Mis on MultiTerm?

Me kõik oleme harjunud töötama Exceli vormingus koostatud terminibaasidega, olgu need siis meie endi kogutud või kliendilt saadud. Programmi SDL MultiTerm Convert abil saabExcelis koostatud sõnastikud lihtsasti MultiTermi funktsionaalseteks terminibaasideks teisendada. Kuid enne seda tuleb Exceli fail ette valmistada.

Kõigepealt tuleb endale selgeks teha MultiTermi terminibaasi põhimõte. Traditsioonilistes sõnastikes vastab lähtekeelsele sõnale üks või mitu tõlkekeelset sõna, nt bank – pank, kallas. Kui me kirjutame ühte Exceli tabeli tulpa bank, teise aga pank, kallas, ning toimime sarnaselt ka teiste ingliskeelsete sõnadega, siis saab seda faili edukalt kasutada inglise-eesti sõnastikuna, kuid eesti-inglise sõnastikku sellest sõnu pelgalt „ümber pöörates” teha ei saa.

MultiTermi terminibaas ei põhine sõnadel vaid mõistetel. Finantsasutuse mõistele vastab inglise keeles sõna bank ja eesti keeles pank, veekogu-äärse maismaariba mõistele aga inglise keeles bank ja eesti keeles kallas. Kuid mõistete piiritlemine ei ole alati vajalik. Taolist terminite sõnastikku saab kasutada mõlemas suunas. Lisaks sellele võib sõnastik olla mitmekeelne.

Termineid sisaldava faili teisendamine

Kui soovite luua Exceli failist terminibaasi, alustage sellest, et sisestate igasse ritta iga keele kohta ühe termini, identsed terminid märkige sama numbriga (nt veerus ID).

excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
Terminibaasi tasub lisada ka veerud terminite allikate jaoks (nt millisest sõnastikust termin pärineb või kes on selle kinnitanud) ning kliendi jaoks, kes konkreetse termini kasutamist nõuab.
Salvestage tabel ning pange Exceli fail kinni.
Käivitage MultiTerm Convert (Start > All Programs > SDL > SDL MultiTerm 2011 (või 2009) > SDL MultiTerm 2011 (või 2009) Convert). Tervitusaknas klõpsake Next. Järgmises aknas tuleb valida teisendamise seanss. Kui te kasutate MultiTermi esimest korda või kui teil puuduvad salvestatud seansid, valige New conversion session ning klõpsake Next. Kolmandas aknas valige teisendamise vorming Microsoft Excel format.
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
Neljandas aknas klõpsake Browse ning otsige üles termineid sisaldav Excelifail. Kõik ülejäänud väljad täidetakse automaatselt, neid ei ole vaja muuta.
Viies aken (Specify Column Header) on üks kõige olulisemaid. Selles tuleb igale teisendatava Exceli faili veerule määrata andmete tüüp. Veerus IDmäärasime mõistetele numbrid, seepärast tuleb vasakus väljas (Available column header fields) märgistada ID, paremal aga valida Concept ID (all).
Järgmine veerg on English. Kõik termineid sisaldavad veerud (Exceli failis on nende pealkirjaks keelte nimetused) peavad olema indeksväljad (Index Field). Seega valime vasakult English, paremal märgime aga Index field ja valime nimekirjast English. Sama tuleb teha ka teiste keeltega (neid peab olema vähemalt kaks; minu näites on neid viis). Muude veergude väljad (Allikas,Klient jne.) võivad jääda tekstiväljadeks. Mittevajalikud väljad võite lihtsalt vahele jätta.
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija

Kontrollige tehtud valikud üle ja klõpsake Next. Kuuendas aknas tuleb luua terminibaasi struktuur. Kõige kõrgemal tasemel asub mõiste (concept). Klõpsake vasakus tulbas Entry level, paremal aga ID, seejärel klõpsake Add.

Teisel tasemel asuvad keeled, need on juba lisatud. Kolmandale tasemele tulevad terminid. Terminitele võib soovi korral lisada täiendavaid välju, antud juhul nt Allikas ja Klient. Klõpsake vastava keele juures Term ning lisage soovitud väljad paremast veerust.

excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
Klõpsake Next. Seitsmendas aknas näete kokkuvõtet. Klõpsake Next ja oodake pisut, kuni andmeid teisendatakse. Kui andmete teisendamine on lõppenud, klõpsake Next ja Finish. Programmi aken sulgub.

Terminibaasi loomine MultiTermis

Teisendamise käigus loodi kaks faili. Üks fail (vormingus .MTF.XML) sisaldab meie termineid, teise faili (vormingus .XDT) on salvestatud terminibaasi struktuur. Nüüd tuleb antud terminitele luua MultiTermi terminibaas, millel on etteantud struktuur.
Käivitage MultiTerm, valides Start > All Programs > SDL > SDL MultiTerm 2011 (või 2009) > SDL MultiTerm 2011 (või 2009) Desktop.
Kõigepealt tuleb luua soovitud struktuuriga tühi terminibaas. Valige Termbase > Create Termbase. Dialoogiaknas Save New Termbase leidke või looge kaust, kuhu salvestatakse terminibaas, sisestage baasi nimi ning klõpsake Save.
Käivitub terminibaasi loomise viisard (Termbase Wizard). Klõpsake Next. Kuna me valmistasime terminibaasi struktuuri juba ette, valige aknas Termbase Definition käsk Load an existing termbase definition file, klõpsake Browsening leidke üles ja tehke topeltklõps .XDT-failil, mis loodi MultiTerm Converterabil. Klõpsake Next.
Teises aknas (Termbase Name) sisestage väljale Friendly Name terminibaasi iseloomustav nimi (see ei pea olema sama, mis faili nimi), teistele väljadele sisestage soovi korral terminibaasi kirjeldus ja autoriõiguste omanike andmed. Klõpsates nupul Add more (see on minu lemmikosa), saate valida terminibaasile embleemi või väikese märgi, mis ilmub nimekirjades terminibaasi iseloomustava nime juures.
Viisardi kolmanda, neljanda ja viienda akna võib jätta muutumatuks ning klõpsata lihtsalt Next.
Kolmandas aknas (Index Field) saab olemasolevatele keeltele lisada juurde teisi keeli. Lisaks sellele saab muuta keeleväljade nimesid, klõpsates paremal oleval keele nimetusel ning sisestades uue nime allpool olevale väljale Indeks field label.
Neljandas aknas (Descriptive Fields) võite lisada või eemaldada terminibaasi kirjeldavaid välju. Klõpsates paremal olevatel väljadel, võite sisestada nende kirjeldused väljale Description (optional) või muuta nende seadistusi, klõpsates nupul Properties. Kõik see ei ole aga kohustuslik.
Viiendas aknas (Entry Structure) saate muuta terminibaasi väljade struktuuri ning määrata, kas teatud väljade täitmine on kohustuslik (Mandatory) ja kas ühel tasemel võib olla mitu ühesugust välja (Multiple).
Valige viiendas aknas Next ning järgmises aknas Finish. Soovitud struktuuriga tühi terminibaas on valmis. Nüüd tuleb see täita andmetega.

Terminite importimine MultiTermi terminibaasi

SDL MultiTermi aknas valige vasakult alt Catalog. Avanenud kataloogide aknas näete oma terminibaasi ja selle iseloomustust. Terminibaasi täitmiseks tuleb sellesse importida terminid (need, mis olid Exceli failis).
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija

Väljal Catalog Categories klõpsake Import, paremal pool paremklõpsake valikul Synchronize on Entry Number ja valige Process.

excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
Klõpsake impordiviisardi teise akna valikul Browse, leidke teisendamisprogrammi abil loodud .MTF.XML-fail ja tehke sellel topeltklõps. Klõpsake Next.
Kolmandas aknas määrake, millisesse kausta salvestatakse vigade fail (Exclusion file) ja andke kaustale nimi. Kui miski ei tööta nii nagu peab, siis saavad SDL-i spetsialistid (juhul kui teil on PSMA leping) või Synergiumi klienditugi vigade faili analüüsida.
Klõpsake Next ja siis uuesti Next. Seejärel näete mõne sekundi jooksul andmete importimist. Kui protsess on lõppenud (100%), klõpsake Next jaFinish.
SDL MultiTermi aknas näete nüüd terminibaasi esimest terminit. Te märkate, et ühele ingliskeelsele sõnale vastab kohati mitu tõlkekeelset sõna, ning vastupidi – mitmel erineval ingliskeelsel sõnal on sihtkeeles sama vaste.
Seda terminibaasi saate kasutada mitmesuunalise sõnastikuna (tööriistaribal saab valida keeli ja muuta keelesuundi), lisaks saate termineid muuta ja juurde lisada (paremklõpsake terminiväljal ja valige Add New või Edit).
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija

Kuid MultiTermi võimsus ei seisne selles. Tõlkijat huvitab eelkõige see, kuidas teha terminitöö tõlkimise ajal lihtsamaks ja vähem ajakulukaks. MultiTermiterminibaasi saab lihtsalt ja kiiresti importida Trados Studio keskkonda.

Tähelepanu! Kui teil on Microsofti terminite tabel Exceli või CSV-vormingus, ärge kiirustage selle teisendamisega. Selle töö on teie eest ära teinudOpenExchange‘i entusiastid. Kõik SDL Trados Studio või SDL MultiTermilegaalse litsentsi omanikud saavad tasuta alla laadida MultiTermi vormingus Microsofti terminibaase siit.

MultiTermi terminibaaside integreerimine Trados Studio keskkonda

Järgmiseks hakkame integreerima terminibaase Trados Studio keskkonda.

Seda saab teha uut projekti luues või projekti parameetreid muutes, juhul kui projekt on juba loodud või fail tõlkimiseks avatud.

Kui loote projekti, siis tuleb MultiTermi terminibaasid lisada kohe pärast tõlkemälude lisamist. Dialoogiaknas Termbases klõpsake nupul Add, avanenud aknas Select Termbases leidke aga funktsiooni Browse kaudu kõik vajalikud terminibaasid ning lisage need (samaaegselt saab kasutada mitut terminibaasi, nagu mälude puhulgi). Lisatavad terminibaasid tuleb märkida linnukesega. Kui see tehtud, klõpsake OK.

excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
Teie valitud terminibaasid ilmuvad dialoogiaknasse Termbases. Mõnikord kuvatakse selle tegevuse käigus ekraanil teade „The default termbase has been changed so the indexes have been changed”. Klõpsake lihtsalt OK.
Kui projekt on juba loodud või fail avatud, siis saab terminibaase neile igal ajal juurde lisada.
Projektide vaates paremklõpsake oma projektil ning valige Project Settings (või kui avasite tõlkimiseks üksiku faili, valige menüüs Project > Project Settings). Dialoogiaknas Project Settings avage Language Pairs > All Language Pairs ja klõpsake Termbases. Väljal Termbases klõpsake Addning lisage terminibaasid eespool kirjeldatud viisil.
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
Kui Trados Studio projektis on avatud terminibaasid, siis näeb aknas Term Recognition (Studio akna Editor vaate paremas ülemises nurgas) kõiki tõlgitavas segmendis sisalduvaid termineid. (IT-teemaliste tekstide tõlkimisel Microsofti terminibaasi abil ilmub peaaegu iga lause jaoks mitu sihtkeelset terminit.)
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija

Paremklõpsates väljal Term Recognition üksikul terminil ja valides View Term Details, näete allpool detailset teavet termini kohta.

excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
Valides siin Edit this Entry või vajutades klaviatuuril F2, saate konkreetset terminit ilma Studiost väljumata ja MultiTermi terminibaasi avamata muuta.
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
Kui aga märgistate mingi sõna lähteteksti lauses, teete sellel paremklõpsu ning valite Add New Term, saate selle lisada terminibaasi. Ja seda kõike Studios tväljumata ja MultiTermi terminibaasi avamata.
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija
excel to multiterm sdl trados eesti estonia estija

Tähelepanu! Terminid lisatakse vaikimisi määratud terminibaasi. Kui teie vaikimisi määratud terminibaas on paranduste vastu kaitstud (nagu näitekstOpenExchange‘i kaudu alla laaditud Microsofti andmebaas), siis ei saa te termineid muuta ega lisada. Määrake vaikimisi terminibaasiks üks enda loodud terminibaasidest.

Sarnaselt tõlkemäludele on ka terminibaasid teile väärtuslikud, sest need võimaldavad suurendada tõlketegevuse sissetulekut.

Kui teil on kogunenud palju tõlgitud faile (koos originaalidega), milles on hulgaliselt kasulikke termineid, siis saate need tõhusa programmi SDL MultiTerm Extract abil koguda MultiTermi terminibaasi otse tekstist.

Edu teile!